دستياران تخصصي

 

دستياران تخصصي گروه پوست

 

 رديف  نام و نام خانوادگي  سال دستياري
 1 دكتر مريم پادرائي  چهارم
دكتر الهه پورسلطاني  چهارم 
دكتر شتيلا ترابي چهارم 
دكتر حميده محمد زاده چهارم 
 دكتر فائزه گل نوري  چهارم
دكتر زهرا اشرفي  چهارم
7 دكتر رزيتا دلقندي   سوم
8 دكتر بهنوش بخشوده سوم 
9 دكتر زينب معمارزاده  سوم
10  دكتر هدي مرحمتي  سوم
11  دكتر مهرداد تيموريان  سوم
12  دكتر محمد رزميار  سوم
13  دكتر مهدي رزم آرا  دوم
14  دكتر فائزه تقوي  دوم
15  دكتر سارا ملك آرا  دوم
16 دكتر الهه عبدالي دوم
17 دكتر سميه غني زاده  دوم
18  دكتر مريم مهدوي  اول
19 دكتر زهرا تفضلي  اول
20  دكتر مرضيه پيشگوئي   اول
21 دكتر الهه اندخشيده اول
22  دكتر ثمن افخمي   اول
23 دكتر رضا مرتضائي اول

 

 

منوی اصلی