معرفي رشته تحصيلي

تاريخچه وسيرتكاملي دوره تخصص پوست در جهان وايران برگرفته از آخرين ويرايش دانشنامه تخصصي پوست

تاريخچه در جهان:

نخستين كتاب تخصصي بيماريهاي پوست به صورت مستقل توسط محمد بن زكرياي رازي نوشته شده است ولي غربي ها

علي ابن عباس اهوازي را به عنوان بنيانگذار بيماريهاي پوستي معرفي نموده اند. علي ابن عباس پزشك ايراني است كه در

معروف است. او صاحب كتاب الملكي است و در دو رساله به نام درمان امراض Haly ben Abbas(980 A.D) غرب به نام

پوستي عمومي و امراض جلدي خاص، بيماري هاي پوستي را شرح داده است .

(Robert Willan) روبرت ويلان متولد 12 نوامبر 1757 كه در سال 1780 پايان نامه خود را در لندن تحت عنوان التهاب كبد

نوشت از بنيانگذاران درماتولوژي مدرن م يباشد. او طبقه بندي بيماري هاي پوستي را براساس مورفولوژي و محل ابتلا ارائه

كرد و كتابي درباره بيماري هاي پوستي نوشت كه در سال 1808 در لندن منتشر شد.

در اواخر قرن هيجدهم پزشكان مشاهداتشان را در مورد بيماري هاي پوستي ثبت م يكردند و اين رويه تا قرن نوزدهم ادامه

داشت. در اواخر قرن نوزدهم بيماري هاي پوستي از قبيل عفونت هاي مزمن مثل سيفيليس و سل قسمت مهمي از تجربه

پزشكان آنروز را تشكيل م يداد. با شروع قرن بيستم، توجه به تخصص بيمار يهاي پوست آغاز شد و در واقع درماتولوژي به

عنوان شاخه اي از طب داخلي، در قرن نوزدهم بوجود آمد. در نيمه اول قرن بيستم درماتولوژي پيشرفت آهست هاي داشت و

پيشرفت آن هماهنگ با روش هاي علمي نبود. بيشتر تأكيد بر توصيف باليني بود و اكثر درمان هاي آن زمان تجربي بود. در

نيمه دوم قرن بيستم پيشرفت انفجاري در دانش درماتولوژي بوجود آمد و اين پيشرفت به سبب بوجودآمدن فناوريهاي

پيشرفته در علم، شناسايي بهتر پاتوژنز و درمان بيماري هاي پوستي بود. اخيراً پيشرفت هاي بيولوژي مولكولي موجب

پيشرفت در تشخيص بيماري هاي ژنتيكي و درك بهتر مكانيسم هاي بيماري ها از جمله بيماريهاي پوست و بخصوص سرطا نها

شده است.

از ايرانياني كه در تكوين درماتولوژي نوين و پايه گذاري علم درماتوپاتولوژي نقش داشه اند مي توان دكتر اميرحسين مهرگان را نام برد.


تاريخچه در ايران:

رشته بيماريهاي پوست، براي اولين بار با تأسيس درمانگاه پوست در بيمارستان رازي تهران در سال 1322 به همت مرحوم

دكتر محمدعلي ملكي يزدي و تأسيس درمانگاه پوست در بيماستان سينا به همت مرحوم دكتر محمد صدري به عنوان يك

تخصص پزشكي در ايران مطرح شد. در سال 1335 با حضور چند استاد كه دور ههاي پوست را در خارج از كشور گذرانده

بودند و با 2 دستيار در بيمارستان رازي اولين برنامه دستياري افتتاح گرديد. در حال حاضر پس از گذشت حدود 50 سال

در11 دانشگاه علوم پزشكي كشور ،برنامةدستياري اين رشته داير است.


پيامد هاي مورد انتظاراز دانش آموختگان:

در تدوين اين برنامه بر ارزشهاي زير تأكيد مي شود:

• سلامت محوري

• ارتقاي كيفيت زندگي مردم

• ارائه خدمت يكسان به آحاد جامعه فارغ ازهرگونه طبقه بندي سني،جنسي،اقتصادي،اجتماعي،سياسي،مذهبي،قومي ونژادي.

• تاكيدبرنگهداري پوست به عنوان يك سد دفاعي وعامل زيبائي كه در ارتقاي بهداشت جسم وروان موثر است .

• تاكيد برپژوهش به عنوان زير ساخت نرم افزاري اصلي


دورنما(چشم انداز):

در 10 سال آينده ، اين دوره در كشور ، از لحاظ آموزشي ، پژوهشي و ارائه خدمات پزشكي به مردم، در منطقه به استاندارد هاي جهاني نزديك خواهد شد.

رسالت(ماموريت):

رسالت اين دوره ، تربيت نيروهاي متخصصآگاه به مسائل علمي روز ، توانمند ، مسئوليت پذير و حساس به سلامت افراد و جامعه در حيطه تخصصي پوست است كه تخصص خود را در زمينه هاي پيشگيري ، تشخيصي ، درماني ، آموزشي و پژوهشي در اختيار افراد وجامعه قرار دهند .


پيامدهاي مورد انتظار از دانش آموختگان:

انتظار مي رود دانش آموختگان اين دوره قادر باشند :

* با بيماران ، همراهان بيماران ، اعضاي تيم سلامت و مسئولين سلامت ، براي رفع مشكل بيمار يا جامعه ارتباط موثر و مناسب

حرفه اي برقرار نمايند .

* با اخذ شرح حال ، انجام معاينات و ارزيابي هاي باليني و پاراكلينيكي بيماري را تشخيص دهند .

* رويكردها و روش هاي پيشگيري ، تشخيصي ، درماني و مراقبتي مناسب را براي بيماران انتخاب و آنها را با تسلط و مهارت

كافي جهت رفع مشكل بيمار بكار گيرند .

* در آموزش رده هاي مختلف اعم از بيماران و همراهان آنها ، جامعه عمومي و جامعه دانشگاهي در زمينه تخصصي مربوطه

توانايي كافي داشته باشند .

* در نظام پژوهشي كشوري همكاري و تعامل سازنده داشته باشند .

* با متخصصين رشته ها و دوره هاي مختلف تعامل سازنده داشته باشند .

* با پيشنهاد يا بكارگيري راهكارهاي مختلف در ارتقاي وضعيت سلامت جامعه نقش موثر ايفا نمايند .

*با انجام مطالعات مداوم ،ضمن به روز نگهداشتن خود ،موجب ارتقاي رشته نيز بشوند.

* در كليه اقدامات ، مسائل مرتبط با اخلاق حرفه اي را رعايت نمايند .

منوی اصلی