مقررات و ائین نامه های گروه

قوانين دستياران

قوانين آموزشي و ضوابط تخصصي بيماريهاي پوست

قوانين كارورزان

آئين نامه شرح وظايف كارورزان دوره پزشكي عمومي

منوی اصلی